Právní pomoc při vymáhání všech druhů pohledávek

Exekuční návrh

Exekuční návrh je písemné podání věřitele (oprávněného) určené soudu, aby pověřil příslušného soudního exekutora (dále jen „exekutor“) provedením exekuce, zpravidla tedy vymožením peněžité pohledávky. Navrhovatel však exekuční návrh nepodává místně příslušnému exekučnímu soudu (jak tomu bylo dříve), ale podle jeho volby vybranému exekutorovi, který má být provedením exekuce pověřen. Pověřovaný exekutor pak věřitelův exekuční návrh postoupí místně příslušnému exekučnímu soudu, a to spolu s nezbytnými dokumenty. Exekuční soud o pověření exekutora rozhodne do 15 dnů. Obvykle jediným dokumentem, který věřitel přikládá k exekučnímu návrhu jako povinnou přílohu, je tzv. exekuční titul. Zpracovat a podat exekuční návrh není tak složité, jako získat příslušný exekuční titul, který má být na základě exekučního návrhu v exekučním řízení vymáhán.

Exekuční titul

Exekuční titul je písemný dokument vydaný orgánem veřejné moci, nebo fyzickou či právnickou osobou oprávněnou rozhodovat o právech a povinnostech jiných osob, který jednoznačně identifikované fyzické nebo právnické osobě ukládá určitou povinnost, obvykle zaplatit jiné fyzické nebo právnické osobě peněžitou částku a související úrok z prodlení. Jinak řečeno exekuční titul je zpravidla rozhodnutí o nutnosti splnění konkrétní povinnosti. Exekučním titulem je rozsudek nebo usnesení soudu, rozhodnutí správního orgánu, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, trestní příkaz, rozhodčí nález; specifickým exekučním titulem, který není rozhodnutím, je notářský či exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti (sepsaný podle zvláštního právního předpisu).

Obstarání exekučního titulu

Před vlastním získáváním (obstaráváním) exekučního titulu, tj. zpravidla před podáním žaloby je vhodné zvážit, zda má smysl o získání exekučního titulu vůbec usilovat, tj. zda se věřiteli vyplatí dlužníka u soudu žalovat, protože nemalá část dlužníků je nesolventních, nemajetných či předlužených a samotné vedení soudního sporu může stát další nemalé náklady. V tomto okamžiku je vhodné se obrátit na dobrého advokáta za účelem posouzení vymahatelnosti pohledávky. Advokát by pak měl dlužníka prověřit (prolustrovat) v centrální evidenci exekucí, zda proti němu již není vedeno nějaké jiné exekuční řízení, nahlédnout do insolvenčního rejstříku, zda dlužník není v konkurzu či oddlužení a v neposlední řadě by měl dlužníkovy majetkové poměry prověřit v katastru nemovitostí. Relevantní dále je i povaha dlužníka (např. zda se jedná o pracující fyzickou osobu, anebo prázdnou schránku s.r.o.) a zejména pak charakter (např. zda se jedná o spornou, promlčenou nebo těžko prokazatelnou pohledávku) a hodnota (např. zda se jedná o bagatelní pohledávku v řádech stokorun anebo pohledávku v řádech statisíců korun) pohledávky. Na základě takto získaných informací pak lze posoudit případnou ne/úspěšnost (smysluplnost) budoucího vymožení pohledávky. Vraťme se však zpět k exekučnímu návrhu.

Zpracování exekučního návrhu

Řada věřitelů se domnívá, že pohledávku přiznanou exekučním titulem vymáhá policie. Není tomu tak. V případě, kdy věřitel již má k dispozici vykonatelný (a zpravidla též pravomocný) exekuční titul, přičemž exekučním titulem přizná pohledávka je po splatnosti a dlužníkem doposud nebyla zaplacena, může si věřitel svůj nárok nechat vynutit v exekučním řízení podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád). I přes to, že zpracování exekučního návrhu není nikterak složité, je i zde vhodné obrátit se na dobrého advokáta. Praktický každý advokát spolupracuje s některým exekutorem. Zdaleka ne všichni exekutoři však svoji práci vykonávají zodpovědně a svědomitě. Spolupráce advokáta s osvědčeným a spolehlivým exekutorem, který pracuje v krátkých časových lhůtách, zodpovědně a flexibilně, může věřiteli významně pomoci při vymáhání jeho pohledávky. Rozhodně tedy není bezvýznamné, kterého exekutora věřitel (oprávněný) nechá pověřit vymáháním své pohledávky.

Obsah exekučního návrhu

V exekučním návrhu musí být označen exekutor, který má exekuci vést, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí exekuční návrh obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení účastníků, místo jejich trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince, a popřípadě rodné číslo nebo datum narození účastníků, nebo obchodní firmu nebo název, sídlo a identifikační číslo, přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává.

Přílohy exekučního návrhu

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti nebo stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti, ledaže exekuční titul vydal exekuční soud.

Poplatek za podání exekučního návrhu

Za podání exekučního návrhu se neplatí žádný soudní poplatek. Odměnu exekutora a náklady exekuce hradí dlužník, resp. povinný.

Způsoby provádění exekuce

Exekuci ukládající zaplacení peněžité částky lze provést následujícími způsoby:

  1. srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
  2. přikázáním pohledávky,
  3. prodejem movitých věcí a nemovitých věcí,
  4. postižením závodu,
  5. správou nemovité věci,
  6. pozastavením řidičského oprávnění.
Pro zajištěnou pohledávku lze exekuci provést prodejem zástavy, tedy prodejem zastavených movitých věcí a nemovitých věcí.

Pořadí způsobů provádění exekuce

Nepostačuje-li jeden ze způsobů provedení exekuce k uspokojení oprávněného, lze exekuci v jednom exekučním řízení provést více způsoby, popřípadě i všemi zákonem stanovenými způsoby. K provedení exekuce více nebo všemi zákonem stanovenými způsoby lze přistoupit současně nebo postupně. Nebrání-li to účelu exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky přikázáním pohledávky, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění. Pokud způsoby provedení exekuce nepostačují k uhrazení vymáhané peněžité pohledávky, jejího příslušenství, nákladů oprávněného a nákladů exekuce, provede se exekuce ukládající zaplacení peněžité částky prodejem movitých věcí a nemovitých věcí nebo postižením závodu. Způsob provedení exekuce určí exekutor.

Poskytujeme právní služby věřiteli (oprávněnému)

Závěrem lze tedy shrnout, že v situaci, kdy jste se dostal do pozice věřitele, jenž má vůči dlužníkovi splatnou pohledávku, je vhodné obrátit se na advokáta, který celý Váš případ posoudí a navrhne pro Vás nejefektivnější řešení. Kvalifikovanou právní pomoc při vymáhání všech druhů pohledávek Vám poskytne Advokátní kancelář Mgr. Martin Lorenc. Advokátní kancelář sídlí v Praze a má pobočku v Třebíči, právní služby poskytuje v hlavním městě Praze a po celém kraji Vysočina, zejména pak v Třebíči, po dohodě však i kdekoli jinde na území celé České republiky.

V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O NAŠE SLUŽBY NÁS NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT